1. Entropia | 1.1 Santi Palau 5:14
  2. Entropía | 19.7 Santi Palau 7:27
  3. Entropía | 19.11 Santi Palau 2:46
  4. Entropía | 19.12 Santi Palau 5:19
  5. Entropía | 19.13 Santi Palau 2:00