1. Abril19 | 7B Santi Palau 7:27
  2. Abril19 | 11 Santi Palau 2:46